Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lumana
0955 1c00 500
Reposted fromlavadeira lavadeira
lumana
0980 5288
Reposted fromDramaTheatre DramaTheatre
lumana
0982 e104
Reposted frommiischa miischa
lumana
1022 58e7 500
Reposted fromcarea carea
lumana
9293 93ed
Reposted fromtelewizja telewizja
lumana
2861 5d76
Reposted fromglasswicc glasswicc viatelewizja telewizja
lumana
3258 1b50 500
Reposted fromtelewizja telewizja
lumana
3638 ee7c 500
kadr z filmu Człowiek na linie
Reposted fromtelewizja telewizja
lumana
9498 0066
Kurt Cobain and Krist Novoselic
Reposted fromtelewizja telewizja
lumana
5850 029f 500
RM
Reposted fromtelewizja telewizja
4076 982e
lumana
lumana
lumana
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za Tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował Cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą Ciebie. Kogoś kto odda Ci swoje serce w całości. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy Tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w Tobie na nowo.
Reposted frominherentlynoise inherentlynoise
lumana
Jakże piękny wydawał się świat, dopóki nie był prawdziwy.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted frompolimery polimery viaCeseline Ceseline
1205 ead9 500

-Half horse- artist unknown via Dejoost.

Reposted fromcuty cuty viaCeseline Ceseline
lumana
0188 950f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaCeseline Ceseline
lumana
3538 3e83
Reposted fromelephanz elephanz viaCeseline Ceseline
lumana
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaCeseline Ceseline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl